Regulamin 2018

 1. Konkurs Potyczki Młodych Adminów jest konkursem z zakresu administrowania systemami operacyjnymi klasy enterprise – SUSE Linux Enterprise. Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku 2014 pod wpływem inicjatywy środowiska zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu Potyczki Młodych Adminów, zwanego dalej Konkursem, są: SUSE Polska, On-Line Education, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.
 3. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zgodnego z dobrą praktyką administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz popularyzacja posługiwania się technologiami z nim związanymi.
 4. Konkurs odbywa się w  kategorii :
  • Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi
 5. Wytyczne dla kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”
  • Na każdym etapie konkursu dwuosobowe zespoły rozwiązują praktyczne zadania. Rozwiązanie polega na dokładnym wykonaniu zadania, na etapach kwalifikacji on-line poprawność rozwiązania zadań sprawdza automatyczny system sprawdzający, na etapie finału każda z konfiguracji komputerów sprawdzana jest indywidualnie przez zespoły techniczne wyznaczone przez organizatorów
  • Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
   • I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego
   • II etap –  ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły  biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych,  etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów  przechodzi do etapu finałowego przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół ze szkoły (UWAGA !!!! Zmiana w stosunku do poprzednich edycji)
   • III etap – Finał  Konkursu: stacjonarnie – w mieście i miejscu wskazanym przez organizatorów.
  • Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych etapach w tej kategorii w zakładce zakres materiału konkursu oraz w załączniku nr 1
  • Szkoła biorąca udział w Konkursie w kategorii  „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi” odpowiada za wyłonienie i zgłoszenie zespołów do Konkursu oraz odpowiednie (zgodne z podanymi przez organizatorów warunkami technicznymi) przygotowanie stanowisk do II etapu Konkursu. Nauczyciel -opiekun konkursu odpowiada za właściwy przebieg I i II etapu konkursu, a zwłaszcza za samodzielną pracę zespołów uczniów.
   W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się II etap  konkursu, nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa co najmniej jeden nauczyciel.
  • W II  etapie Konkursu każdy zespół składający się z maksymalnie dwóch osób poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów oraz rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania II etapu wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe np. materiały dostępne na stronie http://oedu.pll lub materiały dostępne w sieci Internet. Nie wolno porozumiewać się między zespołami w żaden sposób – ani bezpośrednio ani za pomocą technicznych środków łączności takich, jak poczta elektroniczna, czaty czy telefon komórkowy. Dopuszcza się wyłącznie komunikację w obrębie zespołu biorącego udział w konkursie.
  • Termin etapu II  Konkursu powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
  • Na przeprowadzenie II  etapu ogólnopolskiego jest jeden tydzień, a po jego zakończeniu organizatorzy są zobowiązani do podania wyników w ciągu jednego tygodnia
  • Etap III odbędzie się stacjonarnie na zamkniętych stanowiskach w konfiguracji przeprowadzonej przez organizatorów. Na tym etapie stanowiska konkursowe nie mają dostępu do internetu, uczestnicy nie mogą korzystać z przenośnych nośników obcych, nie można korzystać z jakichkolwiek materiałów pomocniczych. Do dyspozycji uczestników tego etapu pozostają jedynie manuale systemowe.
  • Nagrody dla laureatów Konkursu w kategorii  „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi” sponsoruje  Suse Polska, On-Line Education
 6. Termin III etapu i miejsce przeprowadzenia etapu finałowego  Konkursu będzie podany do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
 7. Wyniki etapu finałowego  ogłaszane są zaraz po sprawdzeniu systemów konkursowych w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.
 8. Wyniki etapów są publikowane na stronach www Konkursu oraz rozsyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
 9. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zadania zostały wykonane niesamodzielnie.
 10. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  • przygotowanie zadań konkursowych
  • przygotowanie środowisk egzaminacyjnych na wszystkich etapach
  • opracowanie oraz publikacja wyników poszczególnych etapów Konkursu
 11. Organizatorzy nie zapewniają noclegów podczas konkursu
 12. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas trwania finałów konkursu
 13. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny .