Regulamin konkursu “Potyczki Młodych Adminów” 2020

 1. Konkurs Potyczki Młodych Adminów jest konkursem z zakresu administrowania systemami operacyjnymi klasy enterprise (między innymi SUSE Linux Enterprise) oraz zagadnienia zarządzania projektami, konteneryzacją usług i szeregiem innych zagadnień administracyjnych spotykanych w obecnym świecie. Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku 2014 pod wpływem inicjatywy środowiska zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu Potyczki Młodych Adminów, zwanego dalej Konkursem, są: SUSE Polska, On-Line Education, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów. W VII edycji konkursu partnerem technicznym jest Microsoft udostępniający platformę Azure oraz firma EntropyGuru odpowiedzialna za obsługę techniczną Azure
 3. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zgodnego z dobrą praktyką administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz popularyzacja posługiwania się technologiami z nim związanymi. W edycji VII dodatkowym celem konkursu będzie propagowanie technologii chmurowej.
 4. Na każdym etapie konkursu dwuosobowe zespoły rozwiązują praktyczne zadania. Rozwiązanie polega na dokładnym wykonaniu zadania, na etapach kwalifikacji on-line poprawność rozwiązania zadań sprawdza automatyczny system sprawdzający, na etapie finału każda z konfiguracji komputerów sprawdzana jest indywidualnie przez zespoły techniczne wyznaczone przez organizatorów
 5. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
  • I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego
  • II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych, etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów przechodzi do etapu finałowego przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół.
  • III etap – Finał Konkursu: etap przeprowadzany on-line. Dodatkowe zadania finałowe będą zespoły rozwiązywać w przeciągu tygodnia poprzedzającego finał na platformie Azure
 6. Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych etapach znajduje się w zakładce zakres materiału konkursu
 7. Szkoła biorąca udział w Konkursie w kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi” odpowiada za wyłonienie i zgłoszenie zespołów do Konkursu oraz odpowiednie (zgodne z podanymi przez organizatorów warunkami technicznymi) przygotowanie stanowisk do II etapu Konkursu. Nauczyciel -opiekun konkursu odpowiada za właściwy przebieg wszystkich etapów konkursu, a zwłaszcza za samodzielną pracę zespołów uczniów.
  W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się wszystkie etapy konkursu, nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa co najmniej jeden nauczyciel.
 8. W II etapie Konkursu każdy zespół składający się z maksymalnie dwóch osób poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów oraz rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania II etapu wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe np. materiały dostępne na stronie http://oedu.pll lub materiały dostępne w sieci Internet. Nie wolno porozumiewać się między zespołami w żaden sposób – ani bezpośrednio ani za pomocą technicznych środków łączności takich, jak poczta elektroniczna, czaty czy telefon komórkowy. Dopuszcza się wyłącznie komunikację w obrębie zespołu biorącego udział w konkursie.
 9. Termin etapu II Konkursu powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
 10. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po jego zakończeniu.
 11. Etap III odbędzie się on-line. Zespoły pracują w środowisku chmury Azure.
 12. Wyniki etapu finałowego ogłaszane są zaraz po sprawdzeniu systemów konkursowych w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.
 13. Wyniki etapów są publikowane na stronach www Konkursu oraz rozsyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
 14. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zadania zostały wykonane niesamodzielnie.
 15. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  • przygotowanie zadań konkursowych
  • przygotowanie środowisk egzaminacyjnych na wszystkich etapach
  • opracowanie oraz publikacja wyników poszczególnych etapów Konkursu
 16. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.