Regulamin konkursu “Potyczki Młodych Adminów” 2020

 1. Konkurs Potyczki Młodych Adminów jest konkursem z zakresu administrowania systemami operacyjnymi klasy enterprise  (między innymi SUSE Linux Enterprise) oraz zagadnienia zarządzania projektami, konteneryzacją usług i szeregiem innych zagadnień administracyjnych spotykanych w obecnym świecie. Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku 2014 pod wpływem inicjatywy środowiska zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu Potyczki Młodych Adminów, zwanego dalej Konkursem, są: SUSE Polska, On-Line Education, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów. W VII edycji konkursu partnerem technicznym jest Microsoft udostępniający platformę Azure oraz firma EntropyGuru odpowiedzialna za obsługę techniczną Azure
 3. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zgodnego z dobrą praktyką administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz popularyzacja posługiwania się technologiami z nim związanymi. W poszczególnych edycjach dodawane są zagadnienia wykorzystywane w obecnych czasach czyli np. konteneryzacja zarządzania rozwiązaniami chmurowymi itd. 
 4. Na każdym etapie konkursu dwuosobowe zespoły rozwiązują praktyczne zadania. Rozwiązanie polega na dokładnym wykonaniu zadania, na etapach kwalifikacji on-line poprawność rozwiązania zadań sprawdza automatyczny system sprawdzający, na etapie finału każda z konfiguracji komputerów sprawdzana jest indywidualnie przez zespoły techniczne wyznaczone przez organizatorów
 5. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
  1. I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego
  2. II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych, etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów przechodzi do etapu finałowego przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół.
  3. III etap – Finał Konkursu odbywać się będzie w VII edycji dwuetapowo:
 • na dwa tygodnie przed finałem stacjonarnym zespoły dostają do wykonania zadania na platformie Azure. Przebieg tego etapu będzie zadaniem projektowym, z Organizatorami w roli klienta którego wymagania  ma spełnić zespół finalistów.
 • stacjonarnie – w mieście i miejscu wskazanym przez organizatorów. Na bazie wykonanych projektów w fazie pierwszej on-line Organizator dostarczy nowych wymagań do zrealizowania w czasie finału stacjonarnego
 1. Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych etapach znajduje się w zakładce zakres materiału konkursu oraz w załączniku nr 1
 2. Szkoła biorąca udział w Konkursie odpowiada za wyłonienie i zgłoszenie zespołów do Konkursu oraz odpowiednie (zgodne z podanymi przez organizatorów warunkami technicznymi) przygotowanie stanowisk do II etapu Konkursu. Nauczyciel -opiekun konkursu odpowiada za właściwy przebieg I i II etapu konkursu, a zwłaszcza za samodzielną pracę zespołów uczniów.
  W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się II etap konkursu, nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa co najmniej jeden nauczyciel.
 3. W II etapie Konkursu każdy zespół składający się z maksymalnie dwóch osób poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów oraz rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania II etapu wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe np. materiały dostępne na stronie http://oedu.pl lub materiały dostępne w sieci Internet. Nie wolno porozumiewać się między zespołami w żaden sposób – ani bezpośrednio ani za pomocą technicznych środków łączności takich, jak poczta elektroniczna, czaty czy telefon komórkowy. Dopuszcza się wyłącznie komunikację w obrębie zespołu biorącego udział w konkursie.
 4. Termin etapu II Konkursu powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
 5. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po jego zakończeniu.
 6. Etap III odbędzie się stacjonarnie. Zespoły pracują w środowisku chmury Azure.
 7. Nagrody dla laureatów Konkursu  sponsoruje SUSE Polska, On-Line Education, Compendium – Centrum Edukacyjne, EntropyGuru
 8. Termin i miejsce przeprowadzenia etapu finałowego Konkursu będzie podany do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
 9. Wyniki etapu finałowego ogłaszane są zaraz po sprawdzeniu systemów konkursowych w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.
 10. Wyniki etapów są publikowane na stronach www Konkursu oraz rozsyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
 11. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zadania zostały wykonane niesamodzielnie.
 12. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. przygotowanie zadań konkursowych
  2. przygotowanie środowisk egzaminacyjnych na wszystkich etapach
  3. opracowanie oraz publikacja wyników poszczególnych etapów Konkursu
 13. Organizatorzy nie zapewniają noclegów podczas etapu finałowego konkursu
 14. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas trwania finałów konkursu
 15. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.