Regulamin 2022

Regulamin konkursu “Potyczki Młodych Adminów” 2022 Edycja IX

 1. Konkurs Potyczki Młodych Adminów jest konkursem z zakresu administrowania systemami operacyjnymi linux  (między innymi SUSE Linux Enterprise), zagadnienia zarządzania projektami, konteneryzacją usług i szeregiem innych zagadnień administracyjnych spotykanych w obecnym świecie. Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku 2014 pod wpływem inicjatywy środowiska zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu Potyczki Młodych Adminów, zwanego dalej Konkursem, są: SUSE Polska, On-Line Education, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zgodnego z dobrą praktyką administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz popularyzacja posługiwania się technologiami z nim związanymi. W poszczególnych edycjach dodawane są zagadnienia wykorzystywane w obecnych czasach czyli np. konteneryzacja, zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi itd. 
 3. Na każdym etapie konkursu dwuosobowe zespoły rozwiązują praktyczne zadania. Rozwiązanie polega na dokładnym wykonaniu zadania, na etapach kwalifikacji on-line poprawność rozwiązania zadań sprawdza automatyczny system sprawdzający, na etapie finału każda z konfiguracji komputerów sprawdzana jest indywidualnie przez zespoły techniczne wyznaczone przez organizatorów
 4. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
  1. I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego
  2. II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych, etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów przechodzi do etapu finałowego przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół.
  3. III etap – Finał Konkursu odbywać się będzie w IX edycji dwuetapowo:
 • W ciągu 4 dni finałowych zespoły dostają do wykonania zadania rozwiązywane w środowisku chmury. Przebieg tego etapu będzie zadaniem projektowym, z Organizatorami w roli klienta którego wymagania  ma spełnić zespół finalistów. 
 • Na bazie wykonanych projektów w fazie pierwszej  Organizator dostarczy nowych wymagań do zrealizowania w czasie finału stacjonarnego. W tym dniu zespoły przez 3 godziny  jednocześnie pracują nad tymi dodatkowymi zadaniami
 • obydwa etapy finału konkursu rozgrywane będą on-line
 1. Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych etapach znajduje się w zakładce zakres materiału konkursu.
 2. Szkoła biorąca udział w Konkursie odpowiada za wyłonienie i zgłoszenie zespołów do Konkursu.
 3. W II etapie Konkursu każdy zespół składający się z  dwóch osób poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów oraz rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania II etapu wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe np. materiały dostępne na stronie http://oedu.pl lub materiały dostępne w sieci Internet. Dopuszcza się wyłącznie komunikację w obrębie zespołu biorącego udział w konkursie.
 4. Termin etapu II Konkursu powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia zgłaszania udziału w Konkursie
 5. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po jego zakończeniu.
 6. Etap III odbędzie się w tej edycji on-line. Zespoły pracują w środowisku chmury.
 7. Wyniki etapu finałowego ogłaszane będą najpóźniej 4 dni od zakończenia finału. 
 8. Wyniki etapów są publikowane na stronach  Konkursu “Potyczki Młodych Adminów” oraz  stronach On-Lline Education i ZSLiT nr 1 w Warszawie .
 9. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zadania zostały wykonane niesamodzielnie.
 10. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. przygotowanie zadań konkursowych
  2. przygotowanie środowisk egzaminacyjnych na wszystkich etapach
  3. opracowanie oraz publikacja wyników poszczególnych etapów Konkursu
 11. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.