REGULAMIN

 1. Konkurs Potyczki Młodych Adminów jest konkursem z zakresu administrowania systemami operacyjnymi klasy enterprise – SUSE Linux Enterprise oraz konfigurowania i administrowania sieciami komputerowymi – Cisco CCENT. Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku 2014 pod wpływem inicjatywy środowiska zawodowego.
 2. Organizatorami Konkursu Potyczki Młodych Adminów, zwanego dalej Konkursem, są: SUSE Polska, On-Line Education, Cisco, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Kołobrzegu. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.
 3. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zgodnego z dobrą praktyką administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz popularyzacja posługiwania się technologiami z nimi związanymi.
 4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach :
  1. Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi
  2. Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT.
 5. Wytyczne dla kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”
  • Na każdym etapie konkursu dwuosobowe zespoły rozwiązują praktyczne zadania. Rozwiązanie polega na dokładnym wykonaniu zadania: na etapach kwalifikacji on-line poprawność rozwiązania zadań sprawdza automatyczny system sprawdzający, na etapie finału rozwiązania sprawdzane są  indywidualnie przez zespół techniczny wyznaczone przez organizatorów
  • Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
   • I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 26 marca 2017. Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie przez formularz.
   • II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły  biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych,  etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów  przechodzi do etapu finałowego, przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół ze szkoły (UWAGA !!!!: Zmiana w stosunku do poprzednich edycji).  Termin etapu on-line: 3-5 kwiecień 2017. Warunki techniczne i sposób przeprowadzenia etapu w zakładce “Warunki techniczne”. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 12.04 2017.
   • III etap – Finał Konkursu – odbędzie się 27 maja 2017 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie ul. Wiśniowa 56.
  • Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych etapach w tej kategorii znajduje się w zakładce: zakres materiału.
  • Szkoła biorąca udział w Konkursie w kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi” odpowiada za wyłonienie i  zgłoszenie zespołów do Konkursu oraz odpowiednie (zgodne z podanymi przez organizatorów warunkami technicznymi) przygotowanie stanowisk do II etapu Konkursu. Nauczyciel – opiekun konkursu odpowiada za właściwy przebieg I i II etapu konkursu, a zwłaszcza za samodzielną pracę zespołów uczniów.   W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się II etap  konkursu, nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa co najmniej jeden nauczyciel.
  • W II i III etapie Konkursu każdy zespół poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów oraz rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe np. materiały dostępne na stronie http://oedu.pl lub materiały dostępne w sieci Internet. Nie wolno porozumiewać się między zespołami w żaden sposób – ani bezpośrednio ani za pomocą technicznych środków łączności takich, jak poczta elektroniczna, czaty czy telefon komórkowy. Dopuszcza się wyłącznie komunikację w obrębie zespołu biorącego udział w konkursie.
  • Nagrody dla laureatów Konkursu w kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi” sponsoruje  Suse Polska i On-Line Education.
 6. Wytyczne dla kategorii: “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT”
  • W konkursie mogą wziąć udział polskie szkoły realizujące kurs Cisco CCNA Routing&Switching w ramach programu Cisco Networking Academy. Kwalifikacja do III etapu – finałowego powiązana jest z międzynarodowym konkursem NietRiders Competitions organizowanym na platformie Cisco Networking Academy: http://www.academynetriders.com/index.php w kategorii NetRiders CCENT (wymagana realizacja pierwszych dwóch kursów CCNA, oraz rejestracja danego uczestnika w tej kategorii po raz pierwszy).
  • Uczniowie chcący wziąć udział w etapie finałowym konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” rejestrują się na platformie Cisco Networking Academy w kategorii NetRiders CCENT: http://www.academynetriders.com/index.php. Zapisy trwać będą w dniach: 1.02.2017 – 22.03.2017.
  • Do III etapu finałowego „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” zakwalifikowanych zostanie pierwszych 10 uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmą najwyższe pozycje na liście rankingowej konkursu NetRiders Competitions w kategorii NetRiders CCENT. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostanie ogłoszona na stronie Konkursu w terminie 7 dni od chwili opublikowania list kwalifikacyjnych po I rundzie konkursu NetRiders Competitions – region: Europa i Narody Federacji Rosyjskiej. Do uczniów, zakwalifikowanych do finału konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostaną wysłane zaproszenia drogą e-mailową. Potwierdeznia otrzymają także nauczyciele – opiekunowie tych uczniów w danej akademii. Oczekujemy potwierdzenia uczestników w finale najpóźniej do dnia 15 maja 2017. W przypadku braku potwierdzenia, do finału zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rankingowej.
  • III etap finałowy konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” jest etapem praktycznym, w którym uczniowie indywidualnie wykonują zadania praktyczne na stanowiskach wyposażonych w urządzenia sieciowe Cisco. Zakres merytoryczny obejmuje treści pierwszych dwóch semestrów kursu Cisco CCNA Routing&Switching oraz dodatkowe umiejętności opisane w zakładce – Zakres materiału.
  • Nagrody dla laureatów Konkursu w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” sponsoruje firma Cisco Polska.
 7. Wyniki etapu finałowego ogłaszane są zaraz po sprawdzeniu systemów konkursowych w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.
 8. Aktualne informacje oraz wyniki poszczególnych etapów są publikowane na stronach www Konkursu: http://www.potyczkimlodychadminow.pl oraz rozsyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
 9. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zadania zostały wykonane niesamodzielnie.
 10. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  • przygotowanie zadań konkursowych
  • przygotowanie środowisk egzaminacyjnych na wszystkich etapach
  • opracowanie oraz publikacja wyników poszczególnych etapów Konkursu
 11. Organizatorzy nie zapewniają noclegów podczas etapu finałowego konkursu.
 12. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas trwania finałów konkursu.
 13. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.